Politika privatnosti

Politika privatnosti

Uvod

Radi usklađenja s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) Udruga "I DJECI S LJUBAVLJU" RIJEKA, Užarska 38, OIB: 60740373348 (dalje u tekstu: Udruga) donosi i objavljuje ovaj dokument - Politiku privatnosti.

Udruga je neprofitna pravna osoba osnovana s ciljem promicanja dobrobiti sve djece u Republici Hrvatskoj, a osobiti one s biološkim i/ili socijalnim rizicima za optimalni razvoj, što uključuje javnopromotivni, edukativni, istraživački i savjetodavni rad u području ranog razvoja djece, a osobito djece s teškoćama u razvoju, odnosno djece s rizikom za njihov nastanak.

Do obrade osobnih podataka od strane Udruge prvenstveno dolazi radi ostvarivanja prava prema članovima i prema donatorima Udruge, radi ispunjavanja zakonskih obveza, ispunjavanja ugovornih prava i obveza, radi provedbe projekata, radi internih statističkih obrada Udruge, te radi ostvarivanja prava i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz radno-pravnog odnosa. Stoga djelovanje Udruge ne obuhvaća opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba.

Definicije

- „osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

- „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

- „ograničavanje obrade” znači označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

- „sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;

- „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

- „izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

- „primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

- „treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

- „privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

- „povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Prikupljanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

- ako nas izravno kontaktirate putem naše internetske stranice kako biste zatražili informacije i upite putem naše kontakt forme

- ako ispunite obrazac za članstvo u Udruzi

- ako uplatite donaciju Udruzi

- ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način

- ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od propisanih pravnih osnova. Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili izvršenje ugovorne ili zakonske obveze.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere radi zaštite, sigurnosti i integriteta vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

– strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“

– sigurni prijenos prikupljenih podataka,

– postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa

– trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Ispunjenjem kontakt forme ili obrasca za članstvu na web stranici Udruge osoba daje suglasnost (privolu) za obradu njegovih osobnih podataka navedenih u registracijskoj formi u određenu svrhu/e.

Fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da joj:

- omogućimo pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;

- potvrdimo obrađuju li se podaci, te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;

- proslijedimo osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;

- pružimo popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;

- pružimo informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;

- pružimo informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;

Rok čuvanja podataka je 10 (slovima: deset) godina od dana završetka poslovnog odnosa ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Osobne podatke čuvamo dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Ukoliko imate prigovore na obradu vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i zakonodavstvu RH.